Η Πολιτική Οικονομία προσπαθεί να ενημερώσει τη κοινωνία για τους οικονομικούς «νόμους» από τους οποίους αυτή διέπεται. Τα μαθήματα της παρουσιάζουν το πώς οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν σημαντικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή του πλούτου της γης. Είναι λοιπόν ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα καθώς δεν υπάρχει οικονομική πολιτική, πολιτική πρόταση, επιχειρηματική στρατηγική ή ιστορική ανάλυση στις μέρες μας που να μην έχει τη βάση της σε κάποια οικονομική θεωρία.

Σκοπός του μαθήματος μέσω του Private Institute Simplify είναι η προώθηση της οικονομικής επιστήμης και η ενθάρρυνση των μαθητών για μελέτη των οικονομικών σχέσεων. Έτσι θα αποκτήσουν αναλυτικές ικανότητες και θα προετοιμαστούν για την ένταξη τους σε τμήματα ανώτερων και ανώτατων σχολών

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος